جام قهرمانی مسابقات قهرمانی کاراته کشور در یزد ماندنی شد  

کاراته‌کاران یزدی درمسابقات قهرماني کشور قهرمان شدند

به گزارش خبرگزاری فارس
از یزد، در مسابقات قهرماني کاراته کشور در سبک کیوکوشین که با حضور بیش
از 300 کاراته‌کار از روز جمعه 10 شهریور به میزبانی یزد در برگزار شد، تیم
یزد موفق شد با کسب عنوان قهرماني جام این مسابقات را در خانه نگه دارد.
پس از تیم یزد، تیم شهر صنعتی کاوه عنوان نایب‌قهرماني را از آن خود کرد
و تیم‌های تهران و زنجان به‌صورت مشترک بر سکوی سوم این مسابقات ایستادند.

ادامه مطلب  

جام قهرمانی مسابقات قهرمانی کاراته کشور در یزد ماندنی شد  

کاراته‌کاران یزدی درمسابقات قهرماني کشور قهرمان شدند

به گزارش خبرگزاری فارس
از یزد، در مسابقات قهرماني کاراته کشور در سبک کیوکوشین که با حضور بیش
از 300 کاراته‌کار از روز جمعه 10 شهریور به میزبانی یزد در برگزار شد، تیم
یزد موفق شد با کسب عنوان قهرماني جام این مسابقات را در خانه نگه دارد.
پس از تیم یزد، تیم شهر صنعتی کاوه عنوان نایب‌قهرماني را از آن خود کرد
و تیم‌های تهران و زنجان به‌صورت مشترک بر سکوی سوم این مسابقات ایستادند.

ادامه مطلب  

جام قهرمانی مسابقات قهرمانی کاراته کشور در یزد ماندنی شد  

کاراته‌کاران یزدی درمسابقات قهرماني کشور قهرمان شدند

به گزارش خبرگزاری فارس
از یزد، در مسابقات قهرماني کاراته کشور در سبک کیوکوشین که با حضور بیش
از 300 کاراته‌کار از روز جمعه 10 شهریور به میزبانی یزد در برگزار شد، تیم
یزد موفق شد با کسب عنوان قهرماني جام این مسابقات را در خانه نگه دارد.
پس از تیم یزد، تیم شهر صنعتی کاوه عنوان نایب‌قهرماني را از آن خود کرد
و تیم‌های تهران و زنجان به‌صورت مشترک بر سکوی سوم این مسابقات ایستادند.

ادامه مطلب  

جام قهرمانی مسابقات قهرمانی کاراته کشور در یزد ماندنی شد  

کاراته‌کاران یزدی درمسابقات قهرماني کشور قهرمان شدند

به گزارش خبرگزاری فارس
از یزد، در مسابقات قهرماني کاراته کشور در سبک کیوکوشین که با حضور بیش
از 300 کاراته‌کار از روز جمعه 10 شهریور به میزبانی یزد در برگزار شد، تیم
یزد موفق شد با کسب عنوان قهرماني جام این مسابقات را در خانه نگه دارد.
پس از تیم یزد، تیم شهر صنعتی کاوه عنوان نایب‌قهرماني را از آن خود کرد
و تیم‌های تهران و زنجان به‌صورت مشترک بر سکوی سوم این مسابقات ایستادند.

ادامه مطلب  

نایب قهرمانی تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی  

نایب قهرماني تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی
 ♦به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان مسابقات استانی فریزبی خوزستان 
پنجشنبه مورخ 96/6/2 با حضور تیمهای قدرتمند و منتخب استان برگزار گردید که  در فینال این مسابقات ودر یک بازی تنگاتنگ و نزدیک تیم کمیته فریزبی امیدیه در مقابل تیم اهواز که مقام قهرماني ایران را در کارنامه دارند متحمل شکست شد وتوانست نایب قهرماني استان دست پیدا کند در پایان این مسابقات نیزهمراه اهدا کاپ قهرماني از آقای مل

ادامه مطلب  

نایب قهرمانی تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی  

نایب قهرماني تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی
 ♦به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان مسابقات استانی فریزبی خوزستان 
پنجشنبه مورخ 96/6/2 با حضور تیمهای قدرتمند و منتخب استان برگزار گردید که  در فینال این مسابقات ودر یک بازی تنگاتنگ و نزدیک تیم کمیته فریزبی امیدیه در مقابل تیم اهواز که مقام قهرماني ایران را در کارنامه دارند متحمل شکست شد وتوانست نایب قهرماني استان دست پیدا کند در پایان این مسابقات نیزهمراه اهدا کاپ قهرماني از آقای مل

ادامه مطلب  

نایب قهرمانی تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی  

نایب قهرماني تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی
 ♦به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان مسابقات استانی فریزبی خوزستان 
پنجشنبه مورخ 96/6/2 با حضور تیمهای قدرتمند و منتخب استان برگزار گردید که  در فینال این مسابقات ودر یک بازی تنگاتنگ و نزدیک تیم کمیته فریزبی امیدیه در مقابل تیم اهواز که مقام قهرماني ایران را در کارنامه دارند متحمل شکست شد وتوانست نایب قهرماني استان دست پیدا کند در پایان این مسابقات نیزهمراه اهدا کاپ قهرماني از آقای مل

ادامه مطلب  

نایب قهرمانی تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی  

نایب قهرماني تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی
 ♦به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان مسابقات استانی فریزبی خوزستان 
پنجشنبه مورخ 96/6/2 با حضور تیمهای قدرتمند و منتخب استان برگزار گردید که  در فینال این مسابقات ودر یک بازی تنگاتنگ و نزدیک تیم کمیته فریزبی امیدیه در مقابل تیم اهواز که مقام قهرماني ایران را در کارنامه دارند متحمل شکست شد وتوانست نایب قهرماني استان دست پیدا کند در پایان این مسابقات نیزهمراه اهدا کاپ قهرماني از آقای مل

ادامه مطلب  

نایب قهرمانی تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی  

نایب قهرماني تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی
 ♦به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان مسابقات استانی فریزبی خوزستان 
پنجشنبه مورخ 96/6/2 با حضور تیمهای قدرتمند و منتخب استان برگزار گردید که  در فینال این مسابقات ودر یک بازی تنگاتنگ و نزدیک تیم کمیته فریزبی امیدیه در مقابل تیم اهواز که مقام قهرماني ایران را در کارنامه دارند متحمل شکست شد وتوانست نایب قهرماني استان دست پیدا کند در پایان این مسابقات نیزهمراه اهدا کاپ قهرماني از آقای مل

ادامه مطلب  

نایب قهرمانی تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی  

نایب قهرماني تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی
 ♦به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان مسابقات استانی فریزبی خوزستان 
پنجشنبه مورخ 96/6/2 با حضور تیمهای قدرتمند و منتخب استان برگزار گردید که  در فینال این مسابقات ودر یک بازی تنگاتنگ و نزدیک تیم کمیته فریزبی امیدیه در مقابل تیم اهواز که مقام قهرماني ایران را در کارنامه دارند متحمل شکست شد وتوانست نایب قهرماني استان دست پیدا کند در پایان این مسابقات نیزهمراه اهدا کاپ قهرماني از آقای مل

ادامه مطلب  

نایب قهرمانی تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی  

نایب قهرماني تیم فریزبی امیدیه در مسابقات استانی
 ♦به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان مسابقات استانی فریزبی خوزستان 
پنجشنبه مورخ 96/6/2 با حضور تیمهای قدرتمند و منتخب استان برگزار گردید که  در فینال این مسابقات ودر یک بازی تنگاتنگ و نزدیک تیم کمیته فریزبی امیدیه در مقابل تیم اهواز که مقام قهرماني ایران را در کارنامه دارند متحمل شکست شد وتوانست نایب قهرماني استان دست پیدا کند در پایان این مسابقات نیزهمراه اهدا کاپ قهرماني از آقای مل

ادامه مطلب  

شجره طیبه؛خصایص دل بستگی به دنیا!!!  

امام صادق(ع):هرکس به دنیادل بنددبه سه خصلت دل بسته میشود؛۱- اندوهی که پایان ندارد۲- آرزویی که درک نشود۳- امیدی که بدان نرسد.
پیامبر(ص):هرکه صبح کندوچهارنعمت خدارایادنکندمیترسم که نعمت خداازاوزایل گردد: ستايش خداراکه خودرابه من شناساندومراکوردل نگذاشت. ستايش خداراکه مراازامت محمدقرارداد.ستايش خداراکه روزیم رادردست خودش قراردادوآن رادردست مردم ننهاد. ستايش خداراکه گناهانم وعیوبم راپوشاندومرادرمیان مردم رسوانکرد.
امام علی(ع):مستی غف

ادامه مطلب  

پینگ‌پنگ‌بازان برتر خوزستان شناخته شدند  

مسابقات پینگ‌پنگ قهرماني بزرگسالان استان خوزستان با شناخت نفرات برتر به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، مسابقات پینگ پنگ قهرماني بزرگسالان استان خوزستان با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد.این مسابقات به میزبانی سالن انقلاب مجموعه ورزشی تختی اهواز برگزار شد که در پایان سروش امیری‌نیا از آبادان به مقام قهرماني دست یافت.همچنین در این رقابت‌ها دانیال کبیری از آبادان نایب قهرمان شد. اشکان ادهمی و نیما سلیما

ادامه مطلب  

پینگ‌پنگ‌بازان برتر خوزستان شناخته شدند  

مسابقات پینگ‌پنگ قهرماني بزرگسالان استان خوزستان با شناخت نفرات برتر به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، مسابقات پینگ پنگ قهرماني بزرگسالان استان خوزستان با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد.این مسابقات به میزبانی سالن انقلاب مجموعه ورزشی تختی اهواز برگزار شد که در پایان سروش امیری‌نیا از آبادان به مقام قهرماني دست یافت.همچنین در این رقابت‌ها دانیال کبیری از آبادان نایب قهرمان شد. اشکان ادهمی و نیما سلیما

ادامه مطلب  

قهرمانی تیم گلستان در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو شیتوکای  

تیم گلستان با کسب ۱۹ مدال طلا، ۲۲ نقره و ۴۰ برنز عنوان قهرماني مسابقات قهرماني کشور سبک شیتوریو شیتوکای را از آن خود کرد.

به گزارش "پایگاه
اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته" و به نقل از روابط عمومی فدراسیون، بیست
هفتمین دوره مسابقات قهرماني کشور سبک شیتوریو شیتوکای گرامیداشت مرحوم
اکبر اکرامی 9و 10 شهریور ماه در استان گلستان و با حضور کاراته کاهای 20
استان برگزار شد که در پایان تیم گلستان با کسب ۱۹ مدال طلا، ۲۲ نقره ۴۰ و
برنز بر سکوی قهر

ادامه مطلب  

قهرمانی تیم گلستان در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو شیتوکای  

تیم گلستان با کسب ۱۹ مدال طلا، ۲۲ نقره و ۴۰ برنز عنوان قهرماني مسابقات قهرماني کشور سبک شیتوریو شیتوکای را از آن خود کرد.

به گزارش "پایگاه
اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته" و به نقل از روابط عمومی فدراسیون، بیست
هفتمین دوره مسابقات قهرماني کشور سبک شیتوریو شیتوکای گرامیداشت مرحوم
اکبر اکرامی 9و 10 شهریور ماه در استان گلستان و با حضور کاراته کاهای 20
استان برگزار شد که در پایان تیم گلستان با کسب ۱۹ مدال طلا، ۲۲ نقره ۴۰ و
برنز بر سکوی قهر

ادامه مطلب  

رقابتهای آزاد قهرمانی نونهالان و نوجوانان شمالشرق برگزار می شود  

مسابقات قهرماني آزاد حوزه شمالشرق،در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان ویژه دختران و پسران  برگزار خواهد شد .
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان تهران؛
اولین دوره مسابقات قهرماني آزاد نونهالان و نوجوانان حوزه شمالشرق،در
دو رده کمربند سبز _ آبی و قرمز _ مشکی ویژه پسران و دختران  ۱۴ و ۱۵ تیر
ماه برگزار می شود .
لازم به ذکر است ثبت نام این رقابتها از فردا یکشنبه چهارم تیر ماه آغاز و تا پایان روز یکشنبه ۱۱ تیر ماه ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب  

نتایج مسابقه WEC مکزیک 2017  

پنجمین مسابقه از سری مسابقات جهانی استقامت (World Endurance
Championship) در سال 2017 در پیست Autódromo Hermanos Rodríguez  شهر
مکزیکو سیتی برگزار گردید. در این مسابقه تیم پورشه با هت تریک خود در
قهرماني در مسابقات (سه مسابقه 24 ساعته ی لمانز، 6 ساعته ی نوربرگرینگ و 6
ساعته ی مکزیک) توانست فاصله ی خود برای قهرماني فصل را با تیم تویوتا
افزایش دهند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

نتایج مسابقه WEC مکزیک 2017  

پنجمین مسابقه از سری مسابقات جهانی استقامت (World Endurance
Championship) در سال 2017 در پیست Autódromo Hermanos Rodríguez  شهر
مکزیکو سیتی برگزار گردید. در این مسابقه تیم پورشه با هت تریک خود در
قهرماني در مسابقات (سه مسابقه 24 ساعته ی لمانز، 6 ساعته ی نوربرگرینگ و 6
ساعته ی مکزیک) توانست فاصله ی خود برای قهرماني فصل را با تیم تویوتا
افزایش دهند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

نتایج مسابقه WEC مکزیک 2017  

پنجمین مسابقه از سری مسابقات جهانی استقامت (World Endurance
Championship) در سال 2017 در پیست Autódromo Hermanos Rodríguez  شهر
مکزیکو سیتی برگزار گردید. در این مسابقه تیم پورشه با هت تریک خود در
قهرماني در مسابقات (سه مسابقه 24 ساعته ی لمانز، 6 ساعته ی نوربرگرینگ و 6
ساعته ی مکزیک) توانست فاصله ی خود برای قهرماني فصل را با تیم تویوتا
افزایش دهند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

نتایج مسابقه WEC مکزیک 2017  

پنجمین مسابقه از سری مسابقات جهانی استقامت (World Endurance
Championship) در سال 2017 در پیست Autódromo Hermanos Rodríguez  شهر
مکزیکو سیتی برگزار گردید. در این مسابقه تیم پورشه با هت تریک خود در
قهرماني در مسابقات (سه مسابقه 24 ساعته ی لمانز، 6 ساعته ی نوربرگرینگ و 6
ساعته ی مکزیک) توانست فاصله ی خود برای قهرماني فصل را با تیم تویوتا
افزایش دهند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آلمان شانس اول قهرمانی در جام جهانی روسیه  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، با اینکه هنوز تکلیف بسیاری از سهمیه های جام جهانی روسیه تعیین نشده؛ اما از حالا گمانه زنی در مورد قهرمان احتمالی این تورنمنت آغاز شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آلمان شانس اول قهرمانی در جام جهانی روسیه  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، با اینکه هنوز تکلیف بسیاری از سهمیه های جام جهانی روسیه تعیین نشده؛ اما از حالا گمانه زنی در مورد قهرمان احتمالی این تورنمنت آغاز شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آلمان شانس اول قهرمانی در جام جهانی روسیه  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، با اینکه هنوز تکلیف بسیاری از سهمیه های جام جهانی روسیه تعیین نشده؛ اما از حالا گمانه زنی در مورد قهرمان احتمالی این تورنمنت آغاز شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آلمان شانس اول قهرمانی در جام جهانی روسیه  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، با اینکه هنوز تکلیف بسیاری از سهمیه های جام جهانی روسیه تعیین نشده؛ اما از حالا گمانه زنی در مورد قهرمان احتمالی این تورنمنت آغاز شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آلمان شانس اول قهرمانی در جام جهانی روسیه  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، با اینکه هنوز تکلیف بسیاری از سهمیه های جام جهانی روسیه تعیین نشده؛ اما از حالا گمانه زنی در مورد قهرمان احتمالی این تورنمنت آغاز شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آلمان شانس اول قهرمانی در جام جهانی روسیه  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، با اینکه هنوز تکلیف بسیاری از سهمیه های جام جهانی روسیه تعیین نشده؛ اما از حالا گمانه زنی در مورد قهرمان احتمالی این تورنمنت آغاز شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آلمان شانس اول قهرمانی در جام جهانی روسیه  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، با اینکه هنوز تکلیف بسیاری از سهمیه های جام جهانی روسیه تعیین نشده؛ اما از حالا گمانه زنی در مورد قهرمان احتمالی این تورنمنت آغاز شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آلمان شانس اول قهرمانی در جام جهانی روسیه  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، با اینکه هنوز تکلیف بسیاری از سهمیه های جام جهانی روسیه تعیین نشده؛ اما از حالا گمانه زنی در مورد قهرمان احتمالی این تورنمنت آغاز شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آلمان شانس اول قهرمانی در جام جهانی روسیه  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، با اینکه هنوز تکلیف بسیاری از سهمیه های جام جهانی روسیه تعیین نشده؛ اما از حالا گمانه زنی در مورد قهرمان احتمالی این تورنمنت آغاز شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آلمان شانس اول قهرمانی در جام جهانی روسیه  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، با اینکه هنوز تکلیف بسیاری از سهمیه های جام جهانی روسیه تعیین نشده؛ اما از حالا گمانه زنی در مورد قهرمان احتمالی این تورنمنت آغاز شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آلمان شانس اول قهرمانی در جام جهانی روسیه  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، با اینکه هنوز تکلیف بسیاری از سهمیه های جام جهانی روسیه تعیین نشده؛ اما از حالا گمانه زنی در مورد قهرمان احتمالی این تورنمنت آغاز شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

امیدیه میزبان مسابقات گروهی والیبال قهرمانی بسیج های استان  

امیدیه میزبان مسابقات گروهی والیبال قهرماني بسیج های استان 
به گزارش روابط عمومی شهرستان امیدیه ، با پیگیری های سپاه ناحیه امیدیه مسابقات گروهی قهرماني بسیج های استان به میزبانی شهرستان امیدیه برگزار خواهد شد،
♦فدعمی مسئول بسیج ورزشکاران سپاه افزود؛پس از میزبانی در رشته کشتی بسیج و کسب مقام قهرماني در سال گذشته با پیگیری های بعمل آمده توانستیم میزبانی  مرحله گروهی مسابقات والیبال بسیج های استان را در امیدیه برگزار کنیم که این مسابقات

ادامه مطلب  

امیدیه میزبان مسابقات گروهی والیبال قهرمانی بسیج های استان  

امیدیه میزبان مسابقات گروهی والیبال قهرماني بسیج های استان 
به گزارش روابط عمومی شهرستان امیدیه ، با پیگیری های سپاه ناحیه امیدیه مسابقات گروهی قهرماني بسیج های استان به میزبانی شهرستان امیدیه برگزار خواهد شد،
♦فدعمی مسئول بسیج ورزشکاران سپاه افزود؛پس از میزبانی در رشته کشتی بسیج و کسب مقام قهرماني در سال گذشته با پیگیری های بعمل آمده توانستیم میزبانی  مرحله گروهی مسابقات والیبال بسیج های استان را در امیدیه برگزار کنیم که این مسابقات

ادامه مطلب  

امیدیه میزبان مسابقات گروهی والیبال قهرمانی بسیج های استان  

امیدیه میزبان مسابقات گروهی والیبال قهرماني بسیج های استان 
به گزارش روابط عمومی شهرستان امیدیه ، با پیگیری های سپاه ناحیه امیدیه مسابقات گروهی قهرماني بسیج های استان به میزبانی شهرستان امیدیه برگزار خواهد شد،
♦فدعمی مسئول بسیج ورزشکاران سپاه افزود؛پس از میزبانی در رشته کشتی بسیج و کسب مقام قهرماني در سال گذشته با پیگیری های بعمل آمده توانستیم میزبانی  مرحله گروهی مسابقات والیبال بسیج های استان را در امیدیه برگزار کنیم که این مسابقات

ادامه مطلب  

امیدیه میزبان مسابقات گروهی والیبال قهرمانی بسیج های استان  

امیدیه میزبان مسابقات گروهی والیبال قهرماني بسیج های استان 
به گزارش روابط عمومی شهرستان امیدیه ، با پیگیری های سپاه ناحیه امیدیه مسابقات گروهی قهرماني بسیج های استان به میزبانی شهرستان امیدیه برگزار خواهد شد،
♦فدعمی مسئول بسیج ورزشکاران سپاه افزود؛پس از میزبانی در رشته کشتی بسیج و کسب مقام قهرماني در سال گذشته با پیگیری های بعمل آمده توانستیم میزبانی  مرحله گروهی مسابقات والیبال بسیج های استان را در امیدیه برگزار کنیم که این مسابقات

ادامه مطلب  

امیدیه میزبان مسابقات گروهی والیبال قهرمانی بسیج های استان  

امیدیه میزبان مسابقات گروهی والیبال قهرماني بسیج های استان 
به گزارش روابط عمومی شهرستان امیدیه ، با پیگیری های سپاه ناحیه امیدیه مسابقات گروهی قهرماني بسیج های استان به میزبانی شهرستان امیدیه برگزار خواهد شد،
♦فدعمی مسئول بسیج ورزشکاران سپاه افزود؛پس از میزبانی در رشته کشتی بسیج و کسب مقام قهرماني در سال گذشته با پیگیری های بعمل آمده توانستیم میزبانی  مرحله گروهی مسابقات والیبال بسیج های استان را در امیدیه برگزار کنیم که این مسابقات

ادامه مطلب  

برترین های مسابقات شمال شرق معرفی شدند  

در پایان مسابقات آزاد قهرماني حوزه شمالشرق،برترین های اوزان دهگانه مشخص و معرفی شدند.
مسابقات آزاد قهرماني خردسالان حوزه شمالشرق،در بخش پسران تحت عنوان جام
رمضان با حضور ۱۵۲ هوگوپوش در رده های کمربندی زرد،سبز_ آبی و قرمز _ مشکی ،
روز گذشته جمعه ۱۹ خرداد ماه  در خانه تکواندو پایتخت برگزار شد .
با اتمام این رقابتها،برترین های اوزان دهگانه به شرح ذیل معرفی شدند؛
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

استقلال با دو تیم پرستاره در مسیر قهرمانی  

بازی دوستانه درون تیمی
استقلال که روز چهارشنبه در ارمنستان برگزار شد یک بار دیگر ثابت کرد که
استقلال چه تیمی پرمهره است و منصوریان قطعا یکی از پرستاره ترین تیم های
تاریخ این باشگاه را در اختیار دارد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1