کود پیشنهادی زعفران ۲-آهن-روی- منگنز  

کود طلای سبز 6% آهن- روی-منگنز مختص زعفران
کود کلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران، کود مایع حاوی 6% عنصر آهن، روی و منگنز و بطور کلی میکروالمنت خاص می باشد.
کود کلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران باعث افزایش قدرت کلروفیل سازی، افزایش قدرت رشد رویشی و تسریع در رشد نقاط مریستمی و جوانه انتهایی و افزایش نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران می باشد.
کودکلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران دارای قابلیت جذب از طریق برگ و اندام هوایی می باشد.
مزایای استفا

ادامه مطلب  

کود پیشنهادی زعفران ۲-آهن-روی- منگنز  

کود طلای سبز 6% آهن- روی-منگنز مختص زعفران
کود کلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران، کود مایع حاوی 6% عنصر آهن، روی و منگنز و بطور کلی میکروالمنت خاص می باشد.
کود کلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران باعث افزایش قدرت کلروفیل سازی، افزایش قدرت رشد رویشی و تسریع در رشد نقاط مریستمی و جوانه انتهایی و افزایش نقل و انتقال عناصر غذایی در گیاه زعفران می باشد.
کودکلات6% آهن- روی- منگنز مختص زعفران دارای قابلیت جذب از طریق برگ و اندام هوایی می باشد.
مزایای استفا

ادامه مطلب  

تناوب زراعی زعفران  

تناوب زراعی زعفران
یک تناوب زراعی مناسب می تواند در کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز موثر و در حفظ حاصل خیزی خاک مناسب باشد. زعفران با یونجه به علت داشتن بیماری های قارچی مشترک نباید در تناوب زراعی پشت سرهم قرار گیرند. کشت چغندر قند و سیب زمینی نیز به علت غده ای بودن بعد از زعفران مناسب نیست و نتیجه مطلوبی عاید نمی کند.
به هر حال در صورت مشاهده بیماری بهتر است از کاشت چغندرقند و سیب زمینی و یونجه در زمین زعفران حداقل برای دو سال خودداری نمود

ادامه مطلب  

تناوب زراعی زعفران  

تناوب زراعی زعفران
یک تناوب زراعی مناسب می تواند در کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز موثر و در حفظ حاصل خیزی خاک مناسب باشد. زعفران با یونجه به علت داشتن بیماری های قارچی مشترک نباید در تناوب زراعی پشت سرهم قرار گیرند. کشت چغندر قند و سیب زمینی نیز به علت غده ای بودن بعد از زعفران مناسب نیست و نتیجه مطلوبی عاید نمی کند.
به هر حال در صورت مشاهده بیماری بهتر است از کاشت چغندرقند و سیب زمینی و یونجه در زمین زعفران حداقل برای دو سال خودداری نمود

ادامه مطلب  

کود مخصوص زعفران saffron power  

کودمخصوص زعفران سافرون پاور saffron power برای اولین آبیاری زعفران
با هزینه کردن خیلی ناچیز از مزارع زعفران خود نهایت استفاده را بکنید
درخواست رزق و برکت و سلامتی کشاورزان عزیز را از خداوند خواستاریم
با فرا رسیدن فصل کود دهی پاییزی و زمستانه مزارع زعفران، جهت افزایش عملکرد توصیه به استفاده از کودهای مخصوص زعفران با کیفیت عالی و دارنده گواهی های معتبر، میشود .
مزایای استفاده از کود سافرون پاور
 ☑ افزایش حجم ریشه و افزایش جذب آب و عناصر ماکرو و م

ادامه مطلب  

کود مخصوص زعفران saffron power  

کودمخصوص زعفران سافرون پاور saffron power برای اولین آبیاری زعفران
با هزینه کردن خیلی ناچیز از مزارع زعفران خود نهایت استفاده را بکنید
درخواست رزق و برکت و سلامتی کشاورزان عزیز را از خداوند خواستاریم
با فرا رسیدن فصل کود دهی پاییزی و زمستانه مزارع زعفران، جهت افزایش عملکرد توصیه به استفاده از کودهای مخصوص زعفران با کیفیت عالی و دارنده گواهی های معتبر، میشود .
مزایای استفاده از کود سافرون پاور
 ☑ افزایش حجم ریشه و افزایش جذب آب و عناصر ماکرو و م

ادامه مطلب  

زعفران:  

زعفران به عنوان سلطان گران بهاترین و سلطان ادویه جهان معروف است که
از کالله آن به دلیل داشتن مواد رنگی و معطر در طباخی، قنادی و در تولید داروها
استفاده میشود. زعفران در مناطق وسیعی همچون یونان، ترکیه، آسیای صغیر،
افغانستان و ایران نشأت یافته و از این نواحی به هندوستان، چین، اسپانیا و سایر
نقاط جهان انتقال یافته است.
تولید زعفران در ایران سابقه ای بسیار طوالنی دارد و در گذشته کشت زعفران در
استانهای خراسان، فارس، کرمان، مرکزی، یزد و اصفه

ادامه مطلب  

زعفران:  

زعفران به عنوان سلطان گران بهاترین و سلطان ادویه جهان معروف است که
از کالله آن به دلیل داشتن مواد رنگی و معطر در طباخی، قنادی و در تولید داروها
استفاده میشود. زعفران در مناطق وسیعی همچون یونان، ترکیه، آسیای صغیر،
افغانستان و ایران نشأت یافته و از این نواحی به هندوستان، چین، اسپانیا و سایر
نقاط جهان انتقال یافته است.
تولید زعفران در ایران سابقه ای بسیار طوالنی دارد و در گذشته کشت زعفران در
استانهای خراسان، فارس، کرمان، مرکزی، یزد و اصفه

ادامه مطلب  

زعفران:  

زعفران به عنوان سلطان گران بهاترین و سلطان ادویه جهان معروف است که
از کالله آن به دلیل داشتن مواد رنگی و معطر در طباخی، قنادی و در تولید داروها
استفاده میشود. زعفران در مناطق وسیعی همچون یونان، ترکیه، آسیای صغیر،
افغانستان و ایران نشأت یافته و از این نواحی به هندوستان، چین، اسپانیا و سایر
نقاط جهان انتقال یافته است.
تولید زعفران در ایران سابقه ای بسیار طوالنی دارد و در گذشته کشت زعفران در
استانهای خراسان، فارس، کرمان، مرکزی، یزد و اصفه

ادامه مطلب  

کود مخصوص زعفران:  

کودمخصوص زعفران سافرون پاور saffron power برای اولین آبیاری زعفران
با هزینه کردن خیلی ناچیز از مزارع زعفران خود نهایت استفاده را بکنیددرخواست رزق و برکت و سلامتی کشاورزان عزیز را از خداوند خواستاریمبا فرا رسیدن فصل کود دهی پاییزی و زمستانه مزارع زعفران، جهت افزایش عملکرد توصیه به استفاده از کودهای مخصوص زعفران با کیفیت عالی و دارنده گواهی های معتبر، میشود .مزایای استفاده از کود سافرون پاور ☑ افزایش حجم ریشه و افزایش جذب آب و عناصر ماکرو و م

ادامه مطلب  

کود مخصوص زعفران:  

کودمخصوص زعفران سافرون پاور saffron power برای اولین آبیاری زعفران
با هزینه کردن خیلی ناچیز از مزارع زعفران خود نهایت استفاده را بکنیددرخواست رزق و برکت و سلامتی کشاورزان عزیز را از خداوند خواستاریمبا فرا رسیدن فصل کود دهی پاییزی و زمستانه مزارع زعفران، جهت افزایش عملکرد توصیه به استفاده از کودهای مخصوص زعفران با کیفیت عالی و دارنده گواهی های معتبر، میشود .مزایای استفاده از کود سافرون پاور ☑ افزایش حجم ریشه و افزایش جذب آب و عناصر ماکرو و م

ادامه مطلب  

کود مخصوص زعفران:  

کودمخصوص زعفران سافرون پاور saffron power برای اولین آبیاری زعفران
با هزینه کردن خیلی ناچیز از مزارع زعفران خود نهایت استفاده را بکنیددرخواست رزق و برکت و سلامتی کشاورزان عزیز را از خداوند خواستاریمبا فرا رسیدن فصل کود دهی پاییزی و زمستانه مزارع زعفران، جهت افزایش عملکرد توصیه به استفاده از کودهای مخصوص زعفران با کیفیت عالی و دارنده گواهی های معتبر، میشود .مزایای استفاده از کود سافرون پاور ☑ افزایش حجم ریشه و افزایش جذب آب و عناصر ماکرو و م

ادامه مطلب  

خاک مناسب کشت زعفران  

ً از آنجائیکه پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی یعنی 8-9 سال در زمین میماند،
خاک زمین باید متوسط تا نیمه سنگین و با زهکش خوب و مناسب باشد. بنابراین
بهترین خاک لومی یا رسی شنی محسوب میشود. متغیرهایی که بیشترین تأثیر را بر
عملکرد گیاه زعفران دارند عبارتند از میزان ماده آلی، فسفر قابل جذب، ازت معدنی
و پتاسیم تبادلی.
ماده آلی خاک علاوه بر تأمین مواد غذایی باعث بهبود خواص فیزیکی خاک و
بهبود وضع ساختمان و کاهش شستشوی مواد غذایی میگردد. بنابراین افزای

ادامه مطلب  

خاک مناسب کشت زعفران  

ً از آنجائیکه پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی یعنی 8-9 سال در زمین میماند،
خاک زمین باید متوسط تا نیمه سنگین و با زهکش خوب و مناسب باشد. بنابراین
بهترین خاک لومی یا رسی شنی محسوب میشود. متغیرهایی که بیشترین تأثیر را بر
عملکرد گیاه زعفران دارند عبارتند از میزان ماده آلی، فسفر قابل جذب، ازت معدنی
و پتاسیم تبادلی.
ماده آلی خاک علاوه بر تأمین مواد غذایی باعث بهبود خواص فیزیکی خاک و
بهبود وضع ساختمان و کاهش شستشوی مواد غذایی میگردد. بنابراین افزای

ادامه مطلب  

خاک مناسب کشت زعفران  

ً از آنجائیکه پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی یعنی 8-9 سال در زمین میماند،
خاک زمین باید متوسط تا نیمه سنگین و با زهکش خوب و مناسب باشد. بنابراین
بهترین خاک لومی یا رسی شنی محسوب میشود. متغیرهایی که بیشترین تأثیر را بر
عملکرد گیاه زعفران دارند عبارتند از میزان ماده آلی، فسفر قابل جذب، ازت معدنی
و پتاسیم تبادلی.
ماده آلی خاک علاوه بر تأمین مواد غذایی باعث بهبود خواص فیزیکی خاک و
بهبود وضع ساختمان و کاهش شستشوی مواد غذایی میگردد. بنابراین افزای

ادامه مطلب  

مراقبت های زراعی زعفران:  

مراقبت های زراعی:
« 1(. آبیاری:
در نقاط مختلف بسته به وضع آب و هوایی منطقه از اواسط مهرماه تا دهه اول
آبانماه آبیاری زعفران شروع میگردد. با توجه به اینکه عمل آبیاری باعث تحریک
گیاه شده و گیاه زعفران را از خواب بیدار می کند. آب اول باید خیلی با دقت و
حساسیت خاصی انجام گیرد تا برداشت زعفران با اشکال مواجه نشود.
تمام نقاط زمین باید به طور کافی و یکنواخت آب بخورد تا گلهای یک قطعه با هم
و همزمان بیرون بیایند. آب اول باید زمانی انجام شود که اول گلها

ادامه مطلب  

فروش پیاز زعفران سورت شده برای اولین بار در ایران  

با سلام خدمت همه کشاورزان و همکاران, مفتخریم که برای اولین بار در ایران پیاز زعفران سورت شده را به هموطنان عزیز عرضه کنیم.     
گل و گیاه مهندس بیدل برای فروش پیاز سه نمونه درجه بندی پیاز را داراست, که کشاورزان محترم میتوانند بر اساس وسع مالی نسبت به خرید و کاشت پیاز زعفران اقدام کنند. 
۱_پیاز زعفران با متوسط ۶گرم به بالا
۲_پیاز زعفران با متوسط ۸گرم به بالا:
که بیشتر کشاورزان از این نوع پیاز زعفران برای کاشت زمین زراعی استفاده میکنند.
۳_ پیاز

ادامه مطلب  

فروش پیاز زعفران سورت شده برای اولین بار در ایران  

با سلام خدمت همه کشاورزان و همکاران, مفتخریم که برای اولین بار در ایران پیاز زعفران سورت شده را به هموطنان عزیز عرضه کنیم.     
گل و گیاه مهندس بیدل برای فروش پیاز سه نمونه درجه بندی پیاز را داراست, که کشاورزان محترم میتوانند بر اساس وسع مالی نسبت به خرید و کاشت پیاز زعفران اقدام کنند. 
۱_پیاز زعفران با متوسط ۶گرم به بالا
۲_پیاز زعفران با متوسط ۸گرم به بالا:
که بیشتر کشاورزان از این نوع پیاز زعفران برای کاشت زمین زراعی استفاده میکنند.
۳_ پیاز

ادامه مطلب  

تاریخ کاشت پیاز زعفران:  

کاشت زعفران ؛تاریخ کاشت پیاز زعفران :
1_ پیاز زعفران را از موقع خزان برگ های بوته، یعنی از اوایل_خرداد تا اواسط مهر ماه بر اساس اقلیم خاص هر منطقه ، می توان کشت نمود. !!!2_ در مناطق زعفران خیز ایران ، غالبا در ماه های خرداد و شهریور کشت زعفران صورت می گیرد. 3_دوران کاشت پیاز در مناطق مختلف با توجه به شروع دوران خشکیدگی بوته متغیر است، اما بهترین زمان کشت بُنه زعفران بنا به پژوهش محققان و کشاورزان رکورد دار, اوایل خرداد یعنی همزمان با شروع دوره خ

ادامه مطلب  

تاریخ کاشت پیاز زعفران:  

کاشت زعفران ؛تاریخ کاشت پیاز زعفران :
1_ پیاز زعفران را از موقع خزان برگ های بوته، یعنی از اوایل_خرداد تا اواسط مهر ماه بر اساس اقلیم خاص هر منطقه ، می توان کشت نمود. !!!2_ در مناطق زعفران خیز ایران ، غالبا در ماه های خرداد و شهریور کشت زعفران صورت می گیرد. 3_دوران کاشت پیاز در مناطق مختلف با توجه به شروع دوران خشکیدگی بوته متغیر است، اما بهترین زمان کشت بُنه زعفران بنا به پژوهش محققان و کشاورزان رکورد دار, اوایل خرداد یعنی همزمان با شروع دوره خ

ادامه مطلب  

زمان ونحوه جمع آوری پیاز درمزرعه:  

کاشت زعفران - زمان و نحوه جمع آوری پیاز ( بُنه ) در مزرعه :روش های بیرون آوردن بُنه های زعفران از زمین بمنظور کشت مجدد : 1- بیرون آوردن پیازها بدون آبیاری مزرعه زعفران (خشک کَن).2- بیرون آوردن پیازها بعد از آبیاری مزرعه زعفران (تر کَن).نکات مهم :1_ روش خشک کن بدلیل حفظ خواب تابستانی بُنه ترجیح داده می شود.  با توجه به دوره خواب واقعی زعفران که اواسط اردیبهشت تا اواسط مهرماه است، بهترین زمان جمع آوری بُنه از مزرعه جهت کشت مجدد ، خرداد ماه میبا

ادامه مطلب  

زمان ونحوه جمع آوری پیاز درمزرعه:  

کاشت زعفران - زمان و نحوه جمع آوری پیاز ( بُنه ) در مزرعه :روش های بیرون آوردن بُنه های زعفران از زمین بمنظور کشت مجدد : 1- بیرون آوردن پیازها بدون آبیاری مزرعه زعفران (خشک کَن).2- بیرون آوردن پیازها بعد از آبیاری مزرعه زعفران (تر کَن).نکات مهم :1_ روش خشک کن بدلیل حفظ خواب تابستانی بُنه ترجیح داده می شود.  با توجه به دوره خواب واقعی زعفران که اواسط اردیبهشت تا اواسط مهرماه است، بهترین زمان جمع آوری بُنه از مزرعه جهت کشت مجدد ، خرداد ماه میبا

ادامه مطلب  

کودهای تقویتی زعفران۱-کودk-zn-b  

کود مایع طلای سبزK-Zn-B مختص زعفران
کود طلای سبزK-Zn-B، کود مایع حاوی سه عنصر پتاسیم، روی، بور با درصد و نسبت خاصی از عناصر جهت جبران پتاسیم، روی، بور در زعفران می باشد.
کود طلای سبزK-Zn-B، با جبران کمبود سه عنصر در گیاه مانع از بوجود آمدن پوسیدگی بنه در زعفران، کوچک شدن بنه(غده) و زردی برگهای زعفران می شود و با ایجاد یک سیستم انتقال مناسب از حرکت شیره خام گیاه ضمن جلوگیری از رسوب عناصرغذایی در ساقه و ریشه گیاه، عناصر غذایی را به برگ انتقال داده و سبب

ادامه مطلب  

کودهای تقویتی زعفران۱-کودk-zn-b  

کود مایع طلای سبزK-Zn-B مختص زعفران
کود طلای سبزK-Zn-B، کود مایع حاوی سه عنصر پتاسیم، روی، بور با درصد و نسبت خاصی از عناصر جهت جبران پتاسیم، روی، بور در زعفران می باشد.
کود طلای سبزK-Zn-B، با جبران کمبود سه عنصر در گیاه مانع از بوجود آمدن پوسیدگی بنه در زعفران، کوچک شدن بنه(غده) و زردی برگهای زعفران می شود و با ایجاد یک سیستم انتقال مناسب از حرکت شیره خام گیاه ضمن جلوگیری از رسوب عناصرغذایی در ساقه و ریشه گیاه، عناصر غذایی را به برگ انتقال داده و سبب

ادامه مطلب  

کشت مخلوط زعفران  

 کشت مخلوط و یا چند کشتی به معنی کشت بیش از یک گیاه زراعی در یک قطعه زمین به صورت همزمان یا به صورت متوالی در طی فصل رشد است بدین صورت تولید در واحد سطح افزایش یافته و از منابع استفاده موثرتری می گردد و زمین هم دائماً اشغال است. زعفران را در برخی مناطق بین درختان بادام با فاصله 6 در 6 و یا بین درختان زرشک، انگور و یا باغهای جدید الاحداث کشت می کنند. در اسپانیا زعفران را بین درختان زیتون و در سالهای اولیه رشد تاکستانهای انگور به صورت مخلوط کشت می

ادامه مطلب  

کشت مخلوط زعفران  

 کشت مخلوط و یا چند کشتی به معنی کشت بیش از یک گیاه زراعی در یک قطعه زمین به صورت همزمان یا به صورت متوالی در طی فصل رشد است بدین صورت تولید در واحد سطح افزایش یافته و از منابع استفاده موثرتری می گردد و زمین هم دائماً اشغال است. زعفران را در برخی مناطق بین درختان بادام با فاصله 6 در 6 و یا بین درختان زرشک، انگور و یا باغهای جدید الاحداث کشت می کنند. در اسپانیا زعفران را بین درختان زیتون و در سالهای اولیه رشد تاکستانهای انگور به صورت مخلوط کشت می

ادامه مطلب  

نمایندگی فروش پیاز زعفران در اصفهان و مشهد  

فروش ویژه پیاز زعفران آغاز شد
از این پس مشتریان محترم اصفهان و مشهد وشهر های مجاور میتوانند برای خرید پیاز زعفران,به نمایندگی های ما در اصفهان مراجعه کنند و با قیمت مناسب و با بهترین کیفیت,از شعب ما خریداری کنند .
آدرس ما:خراسان جنوبی,شهرستان قاینات,میدان ۱۷شهریور
مهندس بیدل ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵
آدرس شعبه ما در اصفهان:
 اصفهان-دستگرد برخوار-آقای ملایی.
09132095125
برای خرید و مشاوره با ماتماس بگیرید 

ادامه مطلب  

افتتاح نمایندگی فروش زعفران در اصفهان و مشهد:  

فروش ویژه پیاز زعفران آغاز شد
از این پس مشتریان محترم اصفهان و مشهد وشهر های مجاور میتوانند برای خرید پیاز زعفران,به نمایندگی های ما در اصفهان مراجعه کنند و با قیمت مناسب و با بهترین کیفیت,از شعب ما خریداری کنند .آدرس ما:خراسان جنوبی,شهرستان قاینات,میدان ۱۷شهریورمهندس بیدل ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵آدرس شعبه ما در اصفهان: اصفهان-دستگرد برخوار-آقای ملایی.09132095125برای خرید و مشاوره با ماتماس بگیرید 

ادامه مطلب  

افتتاح نمایندگی فروش زعفران در اصفهان و مشهد:  

فروش ویژه پیاز زعفران آغاز شد
از این پس مشتریان محترم اصفهان و مشهد وشهر های مجاور میتوانند برای خرید پیاز زعفران,به نمایندگی های ما در اصفهان مراجعه کنند و با قیمت مناسب و با بهترین کیفیت,از شعب ما خریداری کنند .آدرس ما:خراسان جنوبی,شهرستان قاینات,میدان ۱۷شهریورمهندس بیدل ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵آدرس شعبه ما در اصفهان: اصفهان-دستگرد برخوار-آقای ملایی.09132095125برای خرید و مشاوره با ماتماس بگیرید 

ادامه مطلب  

افتتاح نمایندگی فروش زعفران در اصفهان و مشهد:  

فروش ویژه پیاز زعفران آغاز شد
از این پس مشتریان محترم اصفهان و مشهد وشهر های مجاور میتوانند برای خرید پیاز زعفران,به نمایندگی های ما در اصفهان مراجعه کنند و با قیمت مناسب و با بهترین کیفیت,از شعب ما خریداری کنند .آدرس ما:خراسان جنوبی,شهرستان قاینات,میدان ۱۷شهریورمهندس بیدل ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵آدرس شعبه ما در اصفهان: اصفهان-دستگرد برخوار-آقای ملایی.09132095125برای خرید و مشاوره با ماتماس بگیرید 

ادامه مطلب  

مشخصات زعفران زراعی:  

زعفران مزروعی مانند زعفران های زینتی گیاهی است علفی، دائمی و دارای
ساقههای زیر زمینی یا بنه میباشد که در بین کشاورزان به پیاز زعفران مشهور است.
پوشش روی بنه از نوع الیاف طولی موازی به رنگ قهوه ای است. در رأس پیازها
بسته به درشتی و شادابی آنها از 1-4 جوانه رأسی دیده میشود. جوانه های رأسیگل و برگ تولید میکنند. پیاز جدید اغلب در باالی پیازهای قبلی بوجود میآید و به  همین دلیل پیازهای جدید به سطح خاک نزدیک می شوند.
درشتی پیازها از 1-20 گرم متفاوت

ادامه مطلب  

مشخصات زعفران زراعی:  

زعفران مزروعی مانند زعفران های زینتی گیاهی است علفی، دائمی و دارای
ساقههای زیر زمینی یا بنه میباشد که در بین کشاورزان به پیاز زعفران مشهور است.
پوشش روی بنه از نوع الیاف طولی موازی به رنگ قهوه ای است. در رأس پیازها
بسته به درشتی و شادابی آنها از 1-4 جوانه رأسی دیده میشود. جوانه های رأسیگل و برگ تولید میکنند. پیاز جدید اغلب در باالی پیازهای قبلی بوجود میآید و به  همین دلیل پیازهای جدید به سطح خاک نزدیک می شوند.
درشتی پیازها از 1-20 گرم متفاوت

ادامه مطلب  

مشخصات زعفران زراعی:  

زعفران مزروعی مانند زعفران های زینتی گیاهی است علفی، دائمی و دارای
ساقههای زیر زمینی یا بنه میباشد که در بین کشاورزان به پیاز زعفران مشهور است.
پوشش روی بنه از نوع الیاف طولی موازی به رنگ قهوه ای است. در رأس پیازها
بسته به درشتی و شادابی آنها از 1-4 جوانه رأسی دیده میشود. جوانه های رأسیگل و برگ تولید میکنند. پیاز جدید اغلب در باالی پیازهای قبلی بوجود میآید و به  همین دلیل پیازهای جدید به سطح خاک نزدیک می شوند.
درشتی پیازها از 1-20 گرم متفاوت

ادامه مطلب  

آفات زعفران و روش کنترل آن:  

آفت‌هاى زعفران عبارتند از:
الف- کرم‌هاى Ditylenchus clipoaci:(به سیب‌زمینى و سیر نیز حمله مى‌کند) که به‌ بنه زعفران حمله و پس از مدتى باعث باد کردن و فاسد شدن آن مى‌گردد. براى مبارزه با این آفت ازروش‌هاى زیر استفاده مى‌شود.- نگهدارى پیازها درآب ۳۴-۴۴ درجه به‌مدت ۳ ساعت پیش از کاشت- ضدعفونى کردن پیازها به‌وسیله سولفورو دو کربن- آبیارى با آب‌هاى آمونیاک‌دارب- کنه بنه زعفران:این کنه با فعالیت بر روى پیاز و دم‌برگ باعث تضعیف گیاه مى‌شود. گیاهان آلو

ادامه مطلب  

آموزش بهترین روش برای دم کردن زعفران با استفاده از یخ با طعم و رنگی عالی برای پلو  

آموزش بهترین روش برای دم کردن زعفران با استفاده از یخ با طعم و رنگی عالی برای پلودر این مطلب از سایت انسان شاد برای شما آموزش دم کردن زعفران را آماده کرده ایمآموزش آشپزی در سایت انسان شادزعفران بعد از آسیاب شدن باید دور از نور و رطوبت و در جام شیشه‌ای نگهداری شود. زیرا با توجه به این که اسانس (مواد معطر) زعفران قابل تبخیر شدن است در صورت نگه داری نامناسب، به مرور زمان اسانس آن تبخیر شده و از اثرات دارویی و طعم و مزهٔ آن کاسته می‌شود و مرغوبیت

ادامه مطلب  

آموزش بهترین روش برای دم کردن زعفران با استفاده از یخ با طعم و رنگی عالی برای پلو  

آموزش بهترین روش برای دم کردن زعفران با استفاده از یخ با طعم و رنگی عالی برای پلودر این مطلب از سایت انسان شاد برای شما آموزش دم کردن زعفران را آماده کرده ایمآموزش آشپزی در سایت انسان شادزعفران بعد از آسیاب شدن باید دور از نور و رطوبت و در جام شیشه‌ای نگهداری شود. زیرا با توجه به این که اسانس (مواد معطر) زعفران قابل تبخیر شدن است در صورت نگه داری نامناسب، به مرور زمان اسانس آن تبخیر شده و از اثرات دارویی و طعم و مزهٔ آن کاسته می‌شود و مرغوبیت

ادامه مطلب  

آموزش بهترین روش برای دم کردن زعفران با استفاده از یخ با طعم و رنگی عالی برای پلو  

آموزش بهترین روش برای دم کردن زعفران با استفاده از یخ با طعم و رنگی عالی برای پلودر این مطلب از سایت انسان شاد برای شما آموزش دم کردن زعفران را آماده کرده ایمآموزش آشپزی در سایت انسان شادزعفران بعد از آسیاب شدن باید دور از نور و رطوبت و در جام شیشه‌ای نگهداری شود. زیرا با توجه به این که اسانس (مواد معطر) زعفران قابل تبخیر شدن است در صورت نگه داری نامناسب، به مرور زمان اسانس آن تبخیر شده و از اثرات دارویی و طعم و مزهٔ آن کاسته می‌شود و مرغوبیت

ادامه مطلب  

روشهای مبارزه با کنه پیاز زعفران:  

الف( کنترل کنه ها در مزارع احداث شده:  فعالیت چشمگیر این کنه در مزارعی دیده میشود که عمق کاشت کمتر از حد  معمول میباشد. بنابراین در اینگونه مزارع مناسب ترین روش کاهش خسارت کنه،  افزودن خاک زراعی سبک به ارتفاع 5-10 سانتیمتر در طول فصل تابستان میباشد.  بطوریکه عمق کاشت بسته به بافت خاک 15-20 سانتیمتر گردد و بطور مرتب این  عمل خاک دهی هر دو سال یکبار تکرار گردد.  ب( کنترل کنه های مزارع در حال احداث:  1- بیرون آوردن پیازهای زعفران از خاک

ادامه مطلب  

کاشت زعفران_تراکم پیاز(بنه)زعفران:  

کاشت زعفران تراکم پیاز (بُنه) زعفران :
تراکم پیاز در واحد سطح ، بستگی به نوع و روش کشت و همچنین اندازه بُنه متغیر بوده و بر اساس اطلاعات موجود ، بین 6 تا 12 تن در هکتار متغیر است. گروهی از محققان و کشاورزان پیشرو ، به منظور بررسی تاثیر تراکم بُنه یا فواصل کاشت بر عملکرد زعفران ، تحقیقی به مدت 5 سال زراعی انجام داده و نتیجه گرفتند که : با افزایش تراکم کاشت، عملکرد زعفران بطور معنی داری افزایش می یابد و تراکم حداقل 100 پیاز در هر متر مربع توصیه

ادامه مطلب  

کاشت زعفران_تراکم پیاز(بنه)زعفران:  

کاشت زعفران تراکم پیاز (بُنه) زعفران :
تراکم پیاز در واحد سطح ، بستگی به نوع و روش کشت و همچنین اندازه بُنه متغیر بوده و بر اساس اطلاعات موجود ، بین 6 تا 12 تن در هکتار متغیر است. گروهی از محققان و کشاورزان پیشرو ، به منظور بررسی تاثیر تراکم بُنه یا فواصل کاشت بر عملکرد زعفران ، تحقیقی به مدت 5 سال زراعی انجام داده و نتیجه گرفتند که : با افزایش تراکم کاشت، عملکرد زعفران بطور معنی داری افزایش می یابد و تراکم حداقل 100 پیاز در هر متر مربع توصیه

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی  

دانلود تحقیق در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 1

پیوستن به سازمان تجارت جهانی :فرصت یا تهدید؟
عبدالله نوذری
در سالهای اخیر علی رغم وجود موانع سیاسی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در شرایطــــی سخت به کسب و کار خود پرداخته اند. حال که به طور رسمی تقاضای پیوستن ایران، موردپذیرش قرار گرفته است، هرچند تا عقد قرارداد و عض

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1